BDT48300

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:BDT48300
  • ຫົວຂໍ້:ສະກອ໊ດ
  • ຂະໜາດ:
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:
ລາຍລະອຽດ

ສະກັອດໃສ 3M ຍາວ 200ຫລາ


✅ສະກ໋ອດໜາ 40 mic (ຄວາມຫນາປົກກະຕິ)  ລາຄາ 220,000ກີບ/ແພັກ

ລາຄາຍົກແກັດ 1,800,000/ແກັດ

✅ ສະກ໋ອດໜາ 45 mic ( ຄວາມຫນາທີ່ດີ ) ລາຄາ 230,000ກີບ/ແພັກ

ລາຄາຍົກແກັດ 1,900,000/ແກັດ

✅ສະກ໋ອດໜາ 50 mic ( ຄວາມຫນາທີ່ດີທີ່ສຸດ-ສົ່ງໄປ USA)ລາຄາ 240,000ກີບ/ແພັກ

ລາຄາຍົກແກັດ 2,000,000/ແກັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ